Heinz Hanßmann

Mathematisch Instituut
Universiteit Utrecht

Mailing Address : Heinz Hanßmann
Mathematisch Instituut
Universiteit Utrecht
Postbus 80.010
3508 TA Utrecht
The Netherlands
Office Location :Budapestlaan 6, kamer 608
Research Interests : Dynamical Systems
Teaching : Onderwijs
email : Heinz.Hanssmann@math.uu.nl
phone :(+31 30) 253 9323
fax :(+31 30) 251 8394


[ homepage Mathematisch Instituut | homepage Universiteit Utrecht ]