next_inactive up previous


WisKids in vogelvlucht

Doelstelling

WisKids is een gezamenlijk initiatief van wiskundig Nederland met als doel het bevorderen van enthousiasme voor wiskunde bij jongens én meisjes van 10 jaar en ouder. Tevens wil WisKids het imago van de wiskunde verbeteren: wiskunde is geen saai schoolvak, maar een universele taal die steeds meer facetten van de moderne samenleving ingrijpend beïnvloedt. WisKids wil jongeren uitdagen via de wiskunde hun intellectuele vaardigheden te ontwikkelen en hun kritische zin aan te scherpen. Verwacht mag worden dat hierdoor de belangstelling voor de wiskunde, de natuurwetenschappen en de techniek in het voortgezet onderwijs én in het vervolgonderwijs zal toenemen.

Aanpak: het WisKids consortium

Het WisKids project zal zijn doelstellingen realiseren door middel van het uitvoeren van een aantal samenhangende activiteiten, waarbij de mogelijkheden van ICT (in het bijzonder internet) maximaal uitgebuit zullen worden. De producten van het project zullen bestaan uit laagdrempelig studie- en voorlichtingsmateriaal dat goed aansluit op de schoolpraktijk en dat optimaal afgestemd is op de belevingswereld van de leerlingen. Het materiaal wordt zoveel mogelijk via Internet aangeboden, maar daarbij zal ook gedrukt materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van werkboeken of lesbrieven, een belangrijke ondersteuning bieden.

Voor de uitvoering van het project is een WisKids consortium gevormd door het Wiskundig Genootschap, de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) en de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken- en Wiskundeonderwijs (NVORWO). Dit consortium zal alle activiteiten coördineren en zorgdragen voor voldoende publiciteit. De resultaten van de verschillende activiteiten zullen zorgvuldig bij alle doelgroepen gepromoot worden, waarbij de drie deelnemende wiskundige vakverenigingen effectieve ondersteuning kunnen bieden. Door de unieke samenwerking in het consortium zijn een breed draagvlak en een nationale aanpak gegarandeerd.

Activiteiten en producten

Binnen het WisKids project zullen de volgende activiteiten en producten gerealiseerd worden:

Gedurende de looptijd van het project zal de samenhang tussen de deelprojecten versterkt en uitgebouwd worden. De ICT-componenten uit de verschillende deelprojecten zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Waar mogelijk zal ook geprobeerd worden samenwerking te zoeken met verwante organisaties binnen en buiten de wiskunde, met name uit de natuurwetenschappen en de techniek.

Juist door de samenwerking binnen het consortium zullen de resultaten van de verschillende deelprojecten een hoge kwaliteit en effectiviteit kunnen bereiken. Met name bij de afstemming op de schoolpraktijk spelen de expertise van de NVvW, de NVORWO en het Freudenthal Instituut een belangrijke rol.

Achtergrond

Tal van signalen uit de samenleving wijzen erop dat de belangstelling van jongeren voor exacte vakken en techniek in Nederland tot een verontrustend laag niveau is gedaald. Ook de beeldvorming bij de jeugd met betrekking tot deze vakken laat veel te wensen over. Juist de wiskunde, als de onmisbare, universele taal waarin natuurwetenschappen en techniek zich uitdrukken, kan bij het in positieve zin ombuigen van deze zorgwekkende ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Het is mede vanuit deze gedachte dat wiskundig Nederland in een uniek samenwerkingsinitiatief het WisKids project heeft opgezet. Een positieve houding tegenover de exacte vakken en de techniek begint met een positieve houding tegenover de wiskunde. Daarbij is het van groot belang dat jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium van hun schoolloopbaan kennismaken met de uitdagende kanten van de wiskunde, zodat de wiskunde niet ervaren wordt als een saaie, of zelfs ontmoedigende verplichting, maar als een fascinerend vak waarbij je met plezier je grijze cellen aan het werk zet.

Partners

Looptijd en budget

De looptijd van het WisKids project is drie jaar. Het totaalbudget voor deze periode bedraagt fl. 2.335.000. de Stichting Axis zal gevraagd worden hiervan een derde deel te financieren. De bijdrage van de private sector is begroot op 16%. Het resterende deel wordt ingebracht door de partners.

Over dit dokument ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.2beta6 (1.42)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 WK-vogel

The translation was initiated by D. Siersma on 2000-07-14


next_inactive up previous
D. Siersma 2000-07-14