Analyse A en B (WISB 112 en 113) 2011

Terug naar de home page.


Mededelingen:

 • De cijfers van de herkansing Analyse A zijn bekend, en te vinden in blackboard.
 • Er is een uitwerking van de herkansing Analyse A beschikbaar.
 • Er is een uitwerking van het tentamen Analyse A beschikbaar.
 • De cijferregeling voor het tentamen is iets verruimd. Zie de tentamenregeling.
 • Hier vind je drie oude tentamens die je kunt bekijken als voorbereiding op het tentamen.
 • Voor het werkcollege van dinsdag 22 februari is een extra opgave E.4 gemaakt.
 • Start college: donderdag 10 februari, 13:15. Zaal: Grote Zaal Aardwetenschappen.
 • Start werkcollege: aansluitend op het eerste college, 15:15 - 17:00.
 • Het dictaat en de opgavenbundel zijn verkrijgbaar op de studentenadministratie in BBL.
  De teksten zijn ongewijzigd ten opzichte van de 2010 versie.
  De typografie is wel aangepast: het gebruik van het Times font vergroot de leesbaarheid.

 • Docent:
  E.P. van den Ban, MI kamer 613, Contact

  Algemeen:
  Analyse A (7,5 ECTS) en Analyse B (3,75 ECTS) zijn qua studiepunten aparte colleges, maar vormen qua stof een natuurlijke eenheid. Voor beide vakken is daarom deze gemeenschappelijke webpagina ingericht.

  College:

 • Analyse A: week 6 t/m 10 en 12 t/m 14 (periode 3)
 • Analyse B: week 17, week 19 - 21, week 23 - 24 (periode 4)
 • donderdag 13.15 uur, zaal: Grote Zaal Aardwetenschappen.
 • Behandelde collegestof
 • Webcollege:

 • het college wordt op video opgenomen en is voor studenten en medewerkers als webcollege beschikbaar.
 • Werkcollege:

 • Het werkcollege vindt plaats op dinsdag 11.00-12.45 en donderdag 15.15-17.00.
 • Eerste werkcollege: donderdag 10 februari, aansluitend op het eerste college.
 • Practicumleiders (+ studentassistent):
 • Practicumzalen:
 • Opgegeven opgaven:
  deze mogen (in een net uitgewerkte versie) ingeleverd worden bij de practicumleider, die ze na zal kijken.
 • Inleveropgaven:
  Ieder week zal een van de opgaven aangewezen zijn als inleveropgave. Deze opgave wordt beoordeeld door de practicumleiders. De score voor de inleveropgaven telt voor 10 procent mee voor het tentamen. Deze regeling geldt zowel voor Analyse A en Analyse B.
 • Behandelde stof:

 • Collegestof
 • Werkcollege opgaven
 • Werkwijze:
 • Tijdens het hoorcollege wordt de theorie behandeld. Op het werkcollege wordt geoefend door het maken van opgaven. Het is van groot belang dit werkcollege te volgen. Wiskunde kun je alleen leren door er zelf veel en intensief mee aan de slag te gaan.
 • Gemaakte opgaven kunnen op het werkcollege bij de practicumleider ingeleverd worden, en zullen dan binnen een week nagekeken worden. Via deze pagina zullen de collegestof en de opgaven wekelijks bekend gemaakt worden.
 • Advies: Aarzel niet je practicumleider met vragen te bestoken, bijvoorbeeld als je moeite hebt met bepaalde opgaven. De practicumleider zal dit als positief beoordelen. Het zal je cijfers zeker niet nadelig be"invloeden.
 • Tentamenregeling:
  Zowel Analyse A als Analyse B worden afgesloten met een schriftelijk tentamen aan het eind van de betreffende periode. Het eindcijfer voor deze vakken komt op de volgende wijze tot stand.

 • Voor het inleveropgaven krijg je cijfer x (van 0 tot 10, in 1 decimaal nauwkeurig)
 • Voor het schriftelijk tentamen krijg je cijfer y (van 0 tot 10, in 1 decimaal nauwkeurig)
 • Uit x en y wordt een gemengd cijfer z = 0,1 x + 0,9 y berekend (schriftelijk tentamen telt voor 90 % en inleveropgaven voor 10 %).
 • Het eindcijfer is max(y,z), met de verderop beschreven afronding.
 • De herkansingen bestaan voor 100 procent uit een schriftelijk tentamen. De inleveropgaven spelen daar dus geen rol.
  Het eindcijfer is geheel onder de zes, en een veelvoud van 0.5 boven de zes.

  Regeling inleveropgaven:
  Wekelijks wordt een van de opgaven benoemd tot inleveropgave.
  Een inleveropgave die op een practicum opgegeven wordt moet uiterlijk de week daarop aan het begin van het practicum worden ingeleverd. Gebeurt dit niet, dan wordt de opgave met 0 beoordeeld.
  Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden wordt hiervan afgeweken, en dan nog alleen met instemming van zowel practiumleider als docent.
  Correctie en verbeterronde: De practicumleider zal de inleveropgave nakijken en aangeven waar deze nog verbeterd kan worden. De teruggegeven opgave mag eenmaal verbeterd worden. De verbeterde opgave moet in dat geval uiterlijk een week na teruggave van de beoordeelde eerste versie weer ingeleverd worden. Na een tweede beoordeling wordt het cijfer voor de inleveropgave vastgesteld.
  NB: De inleveropgaven tellen niet mee voor de herkansingstentamens.

  Doel van de cursus:

 • kennis van fundamentele aspecten van de analyse verwerven
 • vaardigheid ontwikkelen in het helder en volledig formuleren van wiskunde, in het bijzonder van bewijzen
 • Cursusbeschrijving:

 • Globaal overzicht
 • Precieze opsomming van onderwerpen
 • Voorkennis:

 • Infinitesimaalrekening A en B (WISB 132 en 133)
 • Wat is Wiskunde, WISB 101
 • Tekst:

 • Dictaat Inleiding Analyse (pdf), door E.P. van den Ban.
 • Bijbehorende Opgavenbundel (pdf)
 • Beide teksten zijn binnenkort gedrukt verkrijgbaar op de administratie.

  Aanbevolen literatuur (niet verplicht)

 • R.S. Strichartz, The way of analysis, Jones and Bartlett Mathematics 2000
 • A. van Rooij, Analyse voor Beginners, Epsilon Uitgaven Utrecht, no. 6.
 • een wat ouder boek: Tom M. Apostol, Mathematical analysis. Second edition, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1974. xvii+492 pp.
 • Houd er wel rekening mee dat de stof in deze boeken in andere volgorde gepresenteerd wordt, en ook niet met de stof in het diktaat samenvalt. De tentamenstof is per definitie de stof in het diktaat.

  Tentamendata:

 • Analyse A: donderdag 21 april, 13:30 - 16:30 uur. Educatorium Beta
 • Herkansing Analyse A: dinsdag 31 mei, 9:00 - 12:00 uur. Aardwetenschappen Groot.
 • Analyse B: donderdag 30 juni, 17:00 - 20:00 uur. Educatorium Gamma
 • Herkansing Analyse B: datum en tijd worden nog bekendgemaakt
 • Tentamenstof: de gedurende de periode op het college en practicum behandelde stof.
  Zie voor een precieze beschrijving:
 • behandelde collegestof en
 • opgegeven opgaven.

 • Laatste wijziging: 8/2-2011